Veletiny.cz
Veletiny.cz

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Veletiny
Přidružené části: -
Adresa: Veletiny 218, 687 33 Hradčovice
Telefon: 572671181
Mobil: 774453788
Fax: 572671181
Starosta: Tomáš Trtek
Účetní: Olga Orlovská
E-mail: obec@veletiny.cz
  starosta@veletiny.cz
IČO: 00542385
Číslo účtu: 11527721/0100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ

Nám. Svobody 361, 686 04, Kunovice

dolnipoolsavi@email.cz, www.dolnipoolsavi.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinová 

Úřad

Pracovní doba:

Úřední dny pro veřejnost -  

Pondělí, středa     7:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00

 

Ostatní dny -  

 

Úterý, čtvrtek       7:00 - 11:30 / 12:30 - 15:00

Pátek                       7:00 - 13:00    

Dokumenty: Úřední deska
   

 

Statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra 631 ha
Nadmořská výška: 200 m n. m.
Počet obyvatel: 555 (k 31.1.2018)
Průměrný věk: 38,6
Pošta: ne (Hradčovice)
Zdravotnické zařízení: ano
Policie: ne
Škola: ne (pouze Mateřská škola)
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV): ano (ČOV ne)

 Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, še je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloušení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu -(§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 50,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 1,00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 5,00 Kč
ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Doplňující informace


Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.04.2021
Žluté pytle – plast
30.04.2021
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj