Veletiny.cz
Veletiny.cz

Sbor dobrovolných hasičů


znak_hasicihttp://sdh.veletiny.cz/


70 let SDH z pohledu starosty.

Význam sedmdesáti let dobrovolné činnosti pro obec není nutné zvlášť zdůrazňovat. Už sama skutečnost, že se jedná o činnost dobrovolnou, zasluhuje uznání. Dvojnásob to platí o sboru dobrovolných hasičů, který vždy patřil ve Veletinách mezi nejaktivnější složky. Možná si každý ani neuvědomuje, jaký význam má pro obec dobře fungující hasičský sbor. Zajištění požární ochrany je totiž jednou ze základních povinností obce daných zákonem. Nemůže být větším štěstím pro vedení obce, když se může v tomto úseku spolehnout na dobrovolné, obětavé a akceschopné pomocníky. A těmito zcela nepochybně členové SDH Veletiny jsou, což je v dnešní uspěchané a nezájmem o veřejné dění poznamenané době zvlášť cenné. Nebudu na tomto miste vypočítávat všechny známé aktivity spolku - jsou dostatečně zřejmé ze stránek tohoto sborníku. Rád využívám této příležitosti k poděkováni všem hasičům "veteránům" za to, že udrželi chod sboru po celá desetiletí na takové úrovni, že z něj má stálý užitek celá obec. Aktivním členům pak přeji hodně elánu do další činnosti a stejně obětavé následovníky.
"Dozvuky" poslední okrskové soutěže naznačily, že chut a zájem mládeži určitě nechybí jenom ji včas do činnosti zapojit, než se začnou věnovat jiným " ušlechtilým " zálibám.

Ladislav Orlovský

Seznam zakládajících členů Sboru dobrovolných hasičů ve Veletinách k 29. lednu 1929

Hruboš Josef nar. 12.2.1901 rolník Veletiny
Šrámek Josef nar. 11.4.1897 domkář Hradčovice
Janča František nar. 29.1.1906 obuvník Veletiny
Šišák František nar. 11.2.1897 domkář Lhotka
Doležálek František nar. 27.4.1901 rolník Veletiny
Klabačka František nar. 1.10.1897 dělník Hradčovice
Koníček František nar. 14.4.1902 domkář Veletiny
Daněk Karel nar. 13.12.1891 domkář Veletiny
Hruboš František nar. 21.10.1902 rolník Veletiny č. 5
Šišák František nar. 28.1.1895 domkář Drslavice
Ševčík Karel nar. 18.7.1889 rolník Veletiny č. 48
Ševčík Karel nar. 29.2.1894 krejčí Veletiny č. 53
Chvíla Josef nar. 18.10.1895 rolník Veletiny
Sopůšek Jan nar. 24.12.1902 rolník Veletiny
Hruboš František nar. 8.5.1903 rolník Veletiny č. 1
Orlovský František nar. 21.5.1895 domkář Veletiny
Nevařil Josef nar. 15.2.1907 rolník Veletiny
Habarta Stanislav nar. 2.5.1906 rolník Veletiny
Šimek František nar. 24.5.1894 rolník Veletiny
Kovář Jakub nar. 25.7.1903 dělník Vlčnov
Křapa František nar. 13.3.1891 rolník Vlčnov
Šišák Vladimír nar. 12.6.1903 rolník Veletiny
Krištof Cyril nar. 3.6.1905 rolník Veletiny
Křivda František nar. 24.11.1898 rolník Veletiny
Kadlčík Rudolf nar. 1.5.1902 obuvník Veletiny
Sopůšek Metoděj, nar. 25.5.1905 rolník Veletiny
Hruboš Josef nar. 12.4.1892 rolník Veletiny
Kolek Josef nar. 15.9.1901 rolník Veletiny
Gálek František nar. 11.11.1903 dělník Veletiny
Vlk František nar. 12.1.1903 rolník Veletiny

 Ve druhé polovině 19. století dochází na Moravě k zakládání prvních dobrovolných hasičských sborů, které měly k dispozici hasičské nářadí a jejichž členově se podrobovali zvláštnímu výcviku. Hlavními nositeli myšlenek organizované požární ochrany se stali majitelé velkostatků. Již v roce 1801 dal pro uherskobrodské panství zhotovit jeho majitel kníže Dominik Ondřej Kounic požární stříkačku, která úspěšně zasahovala při požárech. V roce 1869 byl v Bílovicích hrabětem Logotthettim založen První dobrovolný hasičský sbor, který se tak stal prvním dobrovolným hasičským sborem na Moravě.Podnětem k hojnějšímu zakládání těchto sborů se stal požární zákon pro Moravu ze dne 28. dubna 1873, ve kterém bylo doporučeno zřízení dobrovolných hasičských sborů ve všech obcích čítajících více jak 100 domovních čísel. Podle tohoto zákona příslušel výkon požární policie obcím. Tak byly založeny dobrovolné hasičské sbory v roce:

1873 v Uh. Hradišti
1874 v Kunovicích
1877 v Uh. Brodě
1882 v Bojkovicích
1894 ve Vlčnově
1895 v sousedních Hradčovicích

V té době nejpočetnější složku obyvatelstva tvořilo střední a drobné rolnictvo. Společná ochrana majetku byla vítanou pomocí, jak se zabezpečit proti častým katastrofám. Přes mnohé finanční oběti však materiální budování sborů nebylo vždy úspěšné a záleželo především na získání bohatého mecenáše. Myšlenka hasičstva se dále rozvíjela. V roce 1883 došlo ve Slavkově u Brna k ustavení Českého ústředí jednoty moravskoslezských dobrovolných sborů hasičských. Ústředním listem moravského hasičstva byl časopis Ochrana hasičská vydávaný v Brně od roku 1892. Zemský zákon z roku 1882 nařizoval pojišťovnám povinnost k přispívání k dalšímu rozvoji hasičských organizací. V roce 1900 byla založena samostatná Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně. V roce 1894 pro velký nárůst sborů dobrovolných hasičů byl zaveden župní systém řízení. Sídlo župy bylo v místech soodznak_sdh.jpgudních okresů. V roce 1920 mělo nynější Uherskohradišťsko 5 žup v nichž působilo 65 sborů. Podnětem pro založení hasičského sboru ve Veletinách byl požadavek obce Hradčovice v roce 1928 na příspěvek k zakoupení nové motorové stříkačky za přispění obcí Hradčovice, Lhotka, Drslavice a Veletiny. Naše obec tento požadavek odmítla a dochází k založení vlastního dobrovolného sboru ve Veletinách. Občané Veletin v té době měli silný sklon k samostatnosti obce. Proto byla na přelomu století vybudována místní kaple a k financování zemědělců založen spořitelně-záloženský spolek, i tak malá obec si postavila vlastní mlékárnu s výrobou všech mléčných výrobků. Umožňoval to dobrý stav hospodaření obce a schopné vedení obecního zastupitelstva.

Dosud Veletiny přispívaly hasičskému sboru v Hradčovicích příspěvek za poskytování požárních služeb. Datum: 7. 3. 1901 -žádost hasičů Hradčovic o podporu Kčs 20,-. Vyhověno. 2. 2. 1904 - žádost hasičů Hradčovic o podporu Kčs 10,-; málo hořelo. K vlastnímu založení Dobrovolného hasičského sboru ve Veletinách došlo 20. ledna 1929. Za účasti 28 členů činných a 37 přispívajících zahájil předseda přípravného výboru Josef Slunečko ustavující valnou hromadu jmenovav zapisovatelem Karla Ševčíka č. 53, sčitatelem hlasů Josefa Chvílu č. 120 a Josefa Kolka č. 51 s následujícím programem:


1. volba starosty
2. volba náčelníka a podnáčelnika
3. volba šestičlenného výboru a tří náhradníků
4. usneseni o vstupu do svazku župniho
5. určení výše příspěvku pro členy přispívající

Pak přikročeno k volbě starosty lístky, při které byl zvolen Josef Slunečko 43 hlasy. Volba náčelníka a podnáčelnika provedena opětně lístky, při které zvolen náčelníkem většinou hlasů Josef Hruboš č. 85 a podnáčelnikem Josef Šrámek č. 74, což tito přijímají. Pak provedena volba šestičlenného výboru a tři náhradníků, při které zvoleni : Karel Ševčík č. 53, Chvila Josef č. 120, Kolek Josef č. 51, Krištof František č. 61, Křapá František č. 97 a Ševčík Karel č. 48, což tito také přijímají. Za náhradníky zvoleni Kadlčík Rudolf, Hruboš František č. 5 a SopůšekJan č. 18. Členský příspěvek pro členy přispívající určen 6,- Kč ročně. Pak po rozvinuvši se krátké debatě prohlásil předseda valnou hromadu za skončenou.

Poté, o hodinu později, konána schůze výborová, jejíž jednání bylo volba jednatele a pokladníka. Chvíla Josef č. 120 jednatelem a Křapa František č. 97 pokladníkem. Poté se výbor usnesl, by v neděli 27. ledna 1929 byl pořádán ples. Valná hromada se protáhla až do ranních hodin dne následujícího 21. ledna 1929.

hasici.jpg

Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
24.04.2020
Žluté pytle – plast
24.04.2020
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj